PRIVATUMO POLITIKA

 

Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip UABReside LT“ (toliau – UAB „Reside LT“ arba Mes), juridinio asmens kodas: 303321523, buveinės adresas: P. Lukšio g. 32, Vilnius (toliau – Duomenų valdytojas), renka ir tvarko duomenų subjektų asmens duomenis, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų teisių įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

 

Pagrindinės sąvokos

 

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį – duomenų subjektą, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pagal tokius požymius kaip vardas ir pavardė, asmens identifikavimo numeris, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius arba vienas ar keli to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymiai.

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, pavyzdžiui rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Valdžios institucijos, kurios pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais. Tvarkydamos asmens duomenis valdžios institucijos laikosi taikomų, duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių, duomenų apsaugos taisyklių.

Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis.

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

 

Kokiais kriterijais remiantis yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

 

UAB Reside LTrenka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:

 • Jūsų sutikimu;
 • siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį.

 

Kokie yra asmens duomenų tvarkymo tikslai?

 

UAB „Reside LT“ tvarko asmens duomenis apgyvendinimo paslaugų teikimo, tiesioginės rinkodaros, užklausų ir skundų administravimo, sutarties, kurios šalis yra duomenų subjektas, įvykdymo tikslais.

 

Kokie asmens duomenys yra tvarkomi?

 

UAB „Reside LT“ tvarko šiuos asmens duomenis:

 

 1. Apgyvendinimo paslaugų teikimo tikslu: vardas, pavardė, gimimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, apgyvendinamo asmens pilietybė bei valstybė, išdavusi asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, gyvenamosios vietos adresas, atvykimo į apgyvendinimo įstaigą data, išvykimo iš apgyvendinimo įstaigos data, kartu atvykusio sutuoktinio ir (ar) nepilnamečio vaiko (-ų) vardai ir pavardės (pagal Valstybinio turizmo departamento prie ūkio ministerijos direktoriaus įsakymą „Dėl apgyvendinamų valstybių narių ir kitų valstybių piliečių registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“). UAB „Reside LT“ šiuos asmens duomenis gauna iš pačių duomenų subjektų. Šie Jūsų duomenys saugomi tiek, kiek tai numato teisės aktai (pagal Valstybinio turizmo departamento prie ūkio ministerijos direktoriaus įsakymą „Dėl apgyvendinamų valstybių narių ir kitų valstybių piliečių registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5 metus) arba atsižvelgdami į duomenų tvarkymo tikslus;
 2. Tiesioginės rinkodaros tikslu: UAB „Reside LT“, gavus Jūsų išankstinį sutikimą, gali siųsti Jums aktualią informaciją apie Mūsų teikiamas paslaugas bei specialius pasiūlymus. Šiuo tikslu mes tvarkome šiuos Jūsų duomenis: telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Bet kuriuo metu galite atšaukti šios informacijos gavimą susisiekę su mumis el. paštu info@innstylerentals.com. Šiuos duomenis saugome iki 1 metų.
 3. Sutarties, kurios šalis yra duomenų subjektas, įvykdymo tikslu: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas. Šie duomenys yra renkami Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais pasirašant sutartį. Šie duomenys saugomi 10 metų po sutarties, kurioje yra nurodyti šie duomenys, pasibaigimo (pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymą „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“).
 4. Užklausų ir skundų administravimo tikslu: duomenis, kuriuos pateikiate kreipiantis į UAB „Reside LT“ elektroniniu paštu info@innstylerentals.com arba išsiųsdami Mums užklausą innstylerentals.com interneto svetainėje. Šiuo atveju yra tvarkomi šie Jūsų duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, jūsų paklausimo tekstas bei kiti jūsų duomenys ir informacija, kurią Jūs patys atsiunčiate. UAB „Reside LT“ tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis šiame punkte paminėtu tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais kreipiantis į Mus. Šiuo tikslu Jūsų duomenis saugome iki 1 metų, tačiau tokie Jūsų duomenys gali būti saugomi ilgesnį laikotarpį, jeigu tai yra būtina Mūsų teisių ir teisėtų interesų gynybai, atsakymo į užklausą pateikimui bei teisės aktuose numatytais kitais atvejais.

 

UAB „Reside LT“ gali gauti Jūsų asmens duomenis ir iš trečiųjų šalių (t.y. iš partnerių, su kuriais sudarytos bendradarbiavimo, paslaugų teikimo ar kt. sutartys), jeigu Jūs užsakote mūsų paslaugas per trečiuosius asmenis.

 

Kam gali būti teikiami Jūsų duomenys?

 

Jūsų asmens duomenų Mes neperduodame jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus galimus šiuos atvejus:

 

 • teikdami Jums paslaugas, informacija gali būti atskleista kitoms šalims – mūsų partneriams, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių, kad būtų įvykdytos Jūsų užsakytos paslaugos. Šioms šalims Mes suteiksime tik tiek Jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti. Šių įmonių galimybė naudoti Jūsų informaciją yra ribota. Jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo Mums tikslais;
 • teisėsaugos ar valstybės institucijoms pagal galiojančius teisės aktus.

 

Kokios yra duomenų subjektų teisės?

Pateikę UAB „Reside LT“ asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka, ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinę savo asmens tapatybę Jūs turite teisę:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su UAB „Reside LT“ tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys;
 • kreiptis į Mus su prašymu perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma.

 

Visus prašymus Mums, susijusius su Jūsų asmens duomenimis, turite pateikti raštu adresu P. Lukšio g. 32, Vilnius arba el. paštu info@innstylerentals.com. Atsakymus į tokius paklausimus Mes stengsimės pateikti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (dienų) nuo paklausimo ir visų reikalingų dokumentų iš Jūsų gavimo dienos. Atsakymas pateikiamas Jums priimtina forma. Atsakymas Jums nemokamai pateikiamas 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus. UAB „Reside LT“ neteiks asmens duomenų, jei Jūs nepatvirtinsite savo tapatybės, ar prašysite duomenų apie kitą asmenį, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais ribojančiais duomenų atskleidimą duomenų subjektui.

 

Nepavykus išspręsti klausimo su UAB „Reside LT“, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

 

Konfidencialumo ir saugos nuostatos

UAB „Reside LT“ darbuotojai turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį galioja taip pat ir perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams neterminuotai.

 

Slapukų naudojimas

 

www.innstylerentals.com svetainėje slapukai (cookies) naudojami statistikos tikslais, vertinant svetainės lankomumą bei atskiro turinio populiarumą. Toks duomenų tvarkymas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti svetainės lankytojo tapatybės. Svetainės lankytojas gali ištrinti slapukus iš savo kompiuterio arba juos užblokuoti savo interneto naršyklėje, tačiau dalis svetainės funkcionalumo tokiu atveju gali neveikti, arba veikti nekorektiškai. Šioje svetainėje yra naudojami šie slapukai:

 • _ga – analitinis Google Analytics slapukas, sekantis vartotojo veiksmus svetainėje. Gauti duomenys naudojami svetainės veikimui gerinti. Slapukas renkamas Jums apsilankius Mūsų interneto svetainėje ir saugomas 2 metus;
 • _gat – analitinis Google Analytics slapukas, renka ir saugo informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje. Slapukas renkamas Jums apsilankius Mūsų interneto svetainėje ir saugomas 1 minutę;
 • _gid – Analitinis Google Analytics slapukas, renkantis statistinę informaciją apie naudotoją (slapukas nerenka jokių asmens duomenų, o suteikia kiekvienam vartotojui  ID pagal savo apskaitą). Gauti duomenys naudojami svetainės veikimui gerinti. Slapukas renkamas Jums apsilankius Mūsų interneto svetainėje ir saugomas 24 H.

 

Baigiamosios nuostatos

 

Ši privatumo politika peržiūrima kartą per dvejus metus, ir esant poreikiui, atnaujinama.